luni, 12 decembrie 2016

Dezbatere publică: Regulementul rezervației naturale 2.681. Pădurea RUNC

Asociaţia Natura Transilvaniei, în calitate de custode al ariei naturale protejate 2.681. Rezervaţia Pădurea Runc prin Convenţia de Custodie nr. 50 din 08.07.2016,  derulează procesul de elaborare a regulamentului ariei protejate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 şi a Ordinului nr. 1052 din 03/07/2014 al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice.

Prima versiune a regulementului poate fi consultată la adresa de mai jos:
https://drive.google.com/file/d/0B-4t2GXf-kgMMDNSZEgyR1FDbEU/view?usp=sharing

Aşteptăm cu interes punctul dv. de vedere însoţit de observaţii şi comentarii pe adresa de corespondenţă Cluj-Napoca, str. Kovari 35 sau la adresa de e-mail naturatransilvaniei@yahoo.com până cel târziu vineri 9 ianuarie 2017.

Extras din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011:

“Art. 4 – 35. regulament al ariei naturale protejate – documentul în care se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;
Art. 21 – (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate.
Art. 21 – (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.”

luni, 7 noiembrie 2016

Proiectul "Natura ne invata, noi o ocrotim" s-a incheiat cu succes

Comunicat de presă

Al treilea an la rând, Pădurea Făget a fost timp de 5 luni gazda proiectului Junior Rangers „Natura ne învață, noi o ocrotim”, organizat de Asociația NATURA TRANSILVANIEI

Asociația NATURA TRANSILVANIEI - Custodele Siturilor Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii și ROSCI233 Someșul Rece, în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi, lansează proiectul “Natura ne învață, noi o ocrotim”. Proiectul a avut o durată de 5 luni, începând din luna mai pana in septembrie și a fost finanțat de Fundația pentru Parteneriat prin programul ”Spații Verzi” - componenta de finanțare „Arii Naturale Protejate”, program ce urmărește promovarea și popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităților locale. 

Obiectivele proiectului au fost:
- Implicarea activă a unui număr de minim 100 copii și 50 adulți din comunitățile locale în protejarea și administrarea siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii și Someșul Rece, prin activități practice în ariile protejate: tabere Junior Rangers, Ziua ariilor protejate și ateliere de creație.
- Conștientizarea și acceptarea de către comunitățile locale a celor două arii protejate prin realizarea unui portal web interactiv, prezentări publice, organizarea Zilelor ariilor protejate și editarea unui manual de recunoaștere a arborilor.
- Promovarea capitalului natural din cadrul celor doua situri Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii și Someșul Rece in rândul vizitatorilor prin realizarea unui portal interactiv și panouri informative.
- Un mai bun management al vizitatorilor prin instalarea de panouri informative si stâlpi indicatori.
- Ameliorarea condițiilor de viață pentru unele specii protejate în cele două arii protejate: speciile de lilieci, prin construirea de scorburi adaposturi în situl Făgetul Clujului – Valea Morii.

Rezultatele acestui proiect sunt:
- Creșterea interesului pentru protecția și conservarea resurselor naturale în rândul populației locale, a turiștilor și a vizitatorilor;
- Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități legate de protecția mediului, în general și protejarea valorilor patrimoniului natural din cele două arii protejate; creșterea gradului de înțelegere a ceea ce înseamnă meseria de ranger și custode de arie protejată.
- Au fost amplasate în zone prolifice 12 casute pentru adapostul liliecilor, 3 panouri informative și 2 stalpi indicatori pe trasele turistice, deasemenea 3 camere foto cu declansare automata au fost instalate pentru o mai buna monitonizare a zonelor protejate.
Acest nou proiect a fost o continuare firească a celor derulate în 2014 „Omul, prieten al naturii” și 2015 „Natura de lângă mine: prin cunoaștere o protejez”, tot cu sprijinul Fundației pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc.
Valoare totală a proiectului a fost de 28.000 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost in valoare de 20.000 lei.

marți, 18 octombrie 2016

Sanctuar pentru stejari

Contextul…
In timpuri istorice, când activitatea umană era încă redusă, aproape întreg teritoriul Transilvaniei era acoperit de păduri și rariști de stejar. Aceste păduri aveau o mare diversitate și ofereau condiții de viață extrem de variate. O foarte mică parte din aceste păduri s-au păstrat până în zilele noastre iar cele rămase sunt supuse unei presiuni umane din ce în ce mai intense. Există foarte puține rezervații naturale care ocrotesc acest tip de ecosistem și nu există o inițiativă coerentă de a conserva eșantioane relevante din toate tipurile de păduri de stejar existente.

Ce avem de gând…
Intenționăm să punem bazele unei rețele de mici rezervații naturale cu regim de protecție strict cuprinzând habitate de pădure de stejar cât mai diverse și relevante. Aceste păduri urmează să fie readuse la structura lor naturală (dacă este cazul) și lăsate apoi să evolueze natural spre stadiul de păduri seculare. Pe măsură ce arborii cresc și pădurea „îmbătrânește”, ecosistemul forestier crește și el în complexitate structurală și capacitate de suport pentru biodiversitate. Aceste petice de pădure vor juca un rol foarte important: pe de o parte vor fi „puncte fierbinți” locale pentru biodiversitate iar pe de altă parte vor fi adevărate fortărețe pentru o serie de specii rare sau amenințate. 
Pentru că vrem să ne asigurăm că aceste păduri vor fi protejate permanent, intenționăm sa le cumpărăm.

Este acesta un mod eficient de protejare a biodiversității? Da! Uite ce spun oamenii de știință…
Cercetările arată că diversitatea structurală a pădurii crește direct proporțional cu vârsta ei. Pe de altă parte, eficiența unor măsuri cum ar fi creșterea vârstei de exploatare a pădurii sau insule de îmbătrânire temporare este discutabilă astfel încât cercetătorii recomandă ca mult mai eficientă realizarea de rezervații stricte, permanente.

Care este zona noastră de interes…
Depresiunea Transilvaniei se află în NV României, în provincia istorică cu același nume, înconjurată și adăpostită din toate părțile de Munții Carpați. Peisajul este dominat de dealuri cu aspect domol și altitudine medie de 300-500m. Climatul este de tip continental cu veri calde, ierni reci și precipitații de 600-800 mm / an. Partea centrală a podișului numită Câmpia Transilvaniei este și cea mai antropizată și despădurită dar pe de altă parte, datorită climatului mai blând și mai secetos această zonă are și cele mai interesante păduri, cu multe specii rare, relicte sau termofile. 

Cum poți să ajuți… 
Ne poți ajuta să cumpăram o suprafață de pădure. Pentru fiecare 200 lei primiți putem adăuga aproximativ 1 ar (100 mp) de pădure sau aproximativ 7 arbori rețelei noastre de rezervații. 
Poți să consideri că e pădurea ta, după ce realizăm cumpărarea îți trimitem un contur al pădurii pe care îl poți vizualiza on-line în aplicațiile cu hărți satelit astfel încât vei ști exact unde se află pădurea cumpărată de tine, poate vrei să îi faci și o vizită.
Te asigurăm că banii tăi vor fi folosiți exclusiv pentru cumpărarea pădurii, nimic nu merge pe salarii sau alte cheltuieli. 
De asemenea poți ajuta răspândind vestea despre această inițiativă, poate prietenii, rudele sau colegii tăi sunt interesați să se implice.

Câteva cuvinte despre pădurile de stejar și importanța acestora pentru conservarea biodiversității în Transilvania…
Pădurile și rariștile de stejar sunt unele dintre cele mai bogate și diverse habitate din România. Există atât o zonare latitudinală cât și una altitudinală a acestor păduri de la cele de gorun (Quercus petraea) ce urcă până la 1200 m pe versanții Carpaților până la cele iubitoare de căldură și uscăciune dominate de stejarul pufos (Quercus pubescens). Intre aceste extreme avem păduri dominate de stejarul pedunculat (Quercus robur), de gârniță (Quercus frainetto), cer (Quercus cerris) sau stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora). Alți arbori frecvant întâlniți în amestec cu speciile de stejar sunt: fagul (Fagus sylvatica), carpenul (Carpinus betulus), teii (Tilia sp.), paltinii (Acer sp.), cireșul sălbatic (Prunus avium) etc. Pădurile de stejar, mai ales cele termofile, sunt considerate ca având o valoare mare pentru conservare, cu o biodiversitate bogată și multe specii rare și amenințate. De-a lungul timpului majoritatea acestor păduri au fost tăiate pentru a face loc pășunilor și culturilor agricole dar și așezărilor și căilor de comunicații. 
Cele care au supraviețuit până astăzi se degradează în continuare datorită practicilor forestiere agresive, tăierilor ilegale pentru lemn de foc și a pășunatului cu oi. Practicile silvice agresive sunt responsabile pentru modificarea atât a structurii pe vârste a pădurii cât și pe specii: arborii maturi sunt eliminați, se fac plantări de specii exotice, lemnul mort (de care 30% din toate viețuitoarele pădurii depind pentru hrană și adăpost) este eliminat etc. Managementul forestier are în general mai multe și mai importante influențe negative decât tăierile ilegale pentru lemn de foc. Pășunatul cu oi în păduri este responsabil pentru distrugerea stratului herbaceu și arbustiv, tasarea solului etc.
Prin restaurarea structurii pădurii și evoluția ei spre stadiul de pădure seculară va rezulta o creștere a biodiversității și beneficii pentru toate viețuitoarele dar mai ales pentru o serie de specii de păsări, lilieci și insecte amenințate. Păsări mari ca de exemplu acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), huhurezul mare (Strix uralensis) sau barza neagră (Ciconia nigra) depind de arborii mari pentru a cuibări. Unele specii de coleoptere mari amenințate în întreaga Europă ca de exemplu rădașca (Lucanus cervus – cea mai mare insectă de uscat de pe continent, cu masculul ce ajunge până la 10 cm lungime) sau croitorul mare (Cerambyx cerdo) vor beneficia de cantitatea mare de lemn mort de care larvele lor au nevoie pentru hrană și adăpost. 

Monitorizarea eforturilor noastre…
Principalele beneficii vor fi: o creștere a valorii parametrilor de biodiversitate (bogăția în specii, eterogenitatea etc.); va asigura adăpost, hrană și zone pentru înmulțire pentru numeroase specii dar mai ales pentru o serie de păsări, lilieci și insecte amenințate. 
Vom monitoriza evoluția structurii habitatelor de pădure, numărul de arbori regenerați natural sau plantați (dacă este cazul), indici de biodiversitate (bogația în specii, eterogenitatea etc.), numărul de cuiburi, scorburi ocupate de lilieci, prezența și densitatea insectelor saproxilice etc.Cum poți sa donezi…
In contul: RO35RNCB0113127038170001, Banca Comercială Română
Titular: Asociația Natura Transilvaniei
CIF: 30003807

Pentru a putea pastra legătura scrie-ne un email la naturatransilvaniei(la)yahoo.com
La aceasta adresă ne poți contacta și daca ai orice fel de nelămuriri, propuneri etc. 

Facebook: https://www.facebook.com/NaturaTransilvaniei

Harta interactivă:
 

luni, 16 mai 2016

Făget, scoala naturii cu Natura Transilvaniei pentru al 3-lea an consecutiv

Comunicat de presă

Al treilea an la rând, Pădurea Făget va fi timp de 5 luni gazda proiectului Junior Rangers „Natura ne învață, noi o ocrotim”, organizat de Asociația NATURA TRANSILVANIEI

Asociația NATURA TRANSILVANIEI - Custodele Siturilor Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii și ROSCI233 Someșul Rece, în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi, lansează proiectul “Natura ne învață, noi o ocrotim”. Proiectul are o durată de 5 luni, începând din luna mai pana in septembrie și este finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România prin programul ”Spații Verzi” - componenta de finanțare „Arii Naturale Protejate”, program ce urmărește promovarea și popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităților locale. Acest nou proiect este o continuare firească a celor derulate în 2014 „Omul, prieten al naturii” și 2015 „Natura de lângă mine: prin cunoaștere o protejez”, tot cu sprijinul Fundației pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc.

Obiectivele proiectului sunt:
  • Implicarea activă a unui număr de minim 60 de copii și 30 de adulți din comunitățile locale în protejarea și administrarea siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii și Someșul Rece, prin activități practice în ariile protejate: tabere Junior Rangers, Ziua ariilor protejate și ateliere de creație.
  • Conștientizarea și acceptarea de către comunitățile locale a celor două arii protejate prin realizarea unui portal web interactiv, prezentări publice, organizarea Zilelor ariilor protejate și editarea unui manual de recunoaștere a arborilor.
  • Promovarea capitalului natural din cadrul celor doua situri Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii și Someșul Rece in rândul vizitatorilor prin realizarea unui portal interactiv și panouri informative.
  • Un mai bun management al vizitatorilor prin instalarea de panouri informative si stâlpi indicatori.
  • Ameliorarea condițiilor de viață pentru unele specii protejate în cele două arii protejate: speciile de lilieci, prin construirea unui adăpost în situl Făgetul Clujului – Valea Morii.

Rezultatele așteptate ale acestui proiect sunt:
·         Creșterea interesului pentru protecția și conservarea resurselor naturale în rândul populației locale, a turiștilor și a vizitatorilor;
·         Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități legate de protecția mediului, în general și protejarea valorilor patrimoniului natural din cele două arii protejate; creșterea gradului de înțelegere a ceea ce înseamnă meseria de ranger și custode de arie protejată.

Valoare totală a proiectului este de 28,000 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este 20,000 lei.

joi, 12 mai 2016

PROBA FAMILY - Maraton Apuseni msg systems - ediția 2016

Programul pentru îndrăgita probă family e gata! Alergare, tir cu arcul, atelier creativ cu Atelierele Bucuriei și alte activități fac parte din distracția zilei de sâmbătă 28 mai. Înscrie-l online acum pe cel mic folosind formularul de aici. Te așteptăm la eveiment împreună cu partenerii probei: Transylvania College, Atelierele Bucuriei, harbuz.ro și Adventure CAMPS.

Atenție, pe 15 mai închidem înscrierile online iar cele 120 de locuri disponibile vor fi rezervate pe principiul ''primul venit, primul servit'' și în ordinea confirmării plății taxei de concurs la contact@maratonapuseni.ro.  


PROGRAM PROBA FAMILY

VINERI 27 MAI 2016

18:00 - 22:00 / înscrieri și predare pachete kit-uri de concurs / Tabăra de baza (pensiunea Skiland)

SÂMBĂTĂ 28 MAI 2016

08:00 - 11:00 / înscrieri și predare pachete kit-uri de concurs / Tabăra de baza (pensiunea Skiland)

09:00 – 17:00 / workshop de creație cu Atelierele Bucuriei, tir cu arcul cu Adventure Camps si alte activități pentru copii

11:30 / START proba family, aprox 3 km

14:00 - 14:30 / PREMIERE

CONȚINUT PACHET DE CONCURS / copil
Tricou oficial
Buff personalizat
Număr de concurs
Cip de cronometrare
Medalie la sosire
Acces la Gulaș Party
Acces la activități educative dedicate exclusiv copiilor
joi, 21 aprilie 2016

Susține-ne cu 2% și anul acesta!

Dupa cum probabil stiti, orice contribuabil, persoana fizica poate directiona 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre o organizatie non-guvernamentala pentru sprijinirea activitatii acesteia.

Daca doriti sa ne sustineti activitatea puteti descarca aici un formular 230 completat cu datele Asociatiei "NATURA TRANSILVANIEI". Dupa completarea si cu datele dv., formularele trebuie depuse la Administratia Finantelor din localitatea in care domiciliati pana la data limita de 25 mai 2016.

Va multumim si speram sa ne sustineti si anul acesta!

miercuri, 10 februarie 2016

Înscrieri deschise la Maraton Apuseni msg systems 2016

Pe 1 februarie 2016 Clubul Alpin Român Secția Universitară Cluj, Natura Transilvaniei și partenerul oficial msg systems au dat start-ul înscrierilor la a VI-a ediție Maraton Apuseni msg systems. Competiția de alergare montană va avea loc pe 28 mai 2016 în stațiunea Muntele Băișorii și se numără printre cele mai așteptate evenimente de profil din țară. Cele aproximativ 1400 de kit-uri de concurs disponibile la probele de maraton, semimaraton, cros și family vor putea fi rezervate până pe 15 mai 2016 prin completarea formularului de aici http://bit.ly/1tJr2xB și după achitarea taxei de participare. Evenimentul va fi inclus în 2016 în prima ediție oficială a Circuitului Carpaților care reunește cele mai importante curse de alergare montană din țară.

Cluj-Napoca, 9 februarie 2016 – Înscrierile la a VI-a ediție Maraton Apuseni msg systems sunt deschise pentru concurenți și voluntari de la începutul lunii pe website-ul oficial al competiției www.maratonapuseni.ro. Organizatorii estimează o creștere organica a participării la concurs și anunță că fiecare probă are o limită de locuri disponibile: 300 la maraton, 500 la semimaraton, 300 la cros și 250 la family. Stațiunea Muntele Băișorii din județul Cluj va rămâne gazda evenimentului, cu pensiunea Skiland ca tabără de bază și centru logistic al evenimentului. O constantă a evenimentului este și partenerul oficial msg systems care susține evenimentul pentru al V-lea an consecutiv:

''În relaţia Maraton Apuseni – msg systems cred că cele două părţi în primul rând s-au potrivit din prima foarte bine, după care evident s-au şi plăcut. Consider că parteneriatul nostru a venit la momentul potrivit. Noi am fost bucuroşi că am identificat o manifestare care să se potrivească cu specificul echipei şi companiei noastre, să fie reprezentativă pentru zona Clujului, şi cu care să ne asociem identitatea şi numele. Suntem în continuare încântaţi de această colaborare ce se desfășoară deja de atâția ani.'' Radu Jinga, Manager General msg systems Romania

Având alături parteneri puternici și o echipă de voluntari sufletiști de la Clubul Alpin Român, Maraton Apuseni msg systems a crescut în popularitate și a căpătat o bună reputație.

''Ediția anterioară a fost o încercare pentru întreaga echipă de organizare. Creșterea de aproape 40% pe care ne-au adus-o introducerea probei de cros, buna organizare din anii anteriori și calitatea kit-ului de concurs din 2015 ne-a bucurat dar ne-a pus și în fața unei provocări logistice de amploare ce s-a tradus într-o creștere a numărului de parteneri, furnizori și voluntari și a necesarului pentru aprovizionarea punctelor de alimentare și pregătirea kit-urilor de concurs. Anul acesta ne așteptăm în cotinuare la o creștere organică însă foarte probabil vom opri înscrierile odată ce vor atinge plafonul superior de 1400 de concurenți deoarece stațiunea are un număr limitat de locuri de cazare pe care le-am depășit oricum în 2015,'' spune Mihnea Prundeanu, unul dintre coordonatorii evenimentului.

Echipa de organizare este susținută de o mică armată de voluntari iar pozițiile deschise în 2016 sunt variate, ele pot fi ocupate fie în zona taberei de bază fie în Zona Săgagea, Izvorul Belioarei sau pe traseu:

''Anul acesta îi invităm pe colegii de club și pe cei dornici să ne ajute să se implice în echipele de fotografi, în punctele de pregătire și predare a kit-urilor de concurs, în echipa de logistică și aprovizionare, în cea de marcare, curățare trasee ante și post eveniment, în amenajarea punctelor de alimentare și de hidratare de pe traseu, și de ce nu, în cea responsabilă cu organizarea after party-ului. Avem nevoie de aproximativ 200 de voluntari care își pot anunța de pe acum disponibilitatea completând formularul de creat special pentru ei: http://bit.ly/1OYNLx3'' spune Anca Brișan, coordonatorul voluntarilor la Maraton Apuseni msg systems.


Circuitul Carpatilor

Organizat în 2015 sub forma unei ediții pilot, Circuitului Carpaților este o primă inițiativă prin care se încercă standardizarea din punct de vedere organizatoric a concursurilor de alergare montană din România. Prin circuitul care reunește 13 concursuri de alergare montană se dorește stimularea competiției oneste și recunoașterea sportivilor valoroși prin premierea lor în cadrul unei gale anuale.

Organizatorii Maraton Apuseni msg systems se bucură pentru integrarea concursului în circuit și salută organizarea primei ediții oficiale în 2016.

Contact media:
Coordonator Comunicare
Anca Berlo: 0730091232 / comunicare@maratonapuseni.ro