luni, 27 octombrie 2014

Consultare factori interesaţi pentru "Elaborare Regulamentului ariei protejate Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Somesul Rece”

Asociaţia Ecouri Verzi şi Asociaţia Natura Transilvaniei, în calitate de custozi ai ariei naturale protejate Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someul Rece (Convenţie de Custodie 320 din 26.02.2014 cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice) derulează procesul de elaborare a regulamentului ariei protejate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 şi a Ordinului nr. 1052 din 03/07/2014 al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice.

Anexăm prezentei invitaţii proiectul de Regulament si aşteptăm cu interes punctual dv. de vedere însoţit de observaţii şi comentarii pe adresa de email office(at)ecouriverzi.ro şi naturatransilvaniei(at)yahoo.com până cel târziu luni 17 noiembrie 2014.

Extras din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011:
“Art. 4 - 35. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;
Art. 21 - (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate.
Art. 21 - (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propunere regulament
Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece
(document în lucru)

Capitolul I - Cadrul general
Art. 1
(1) Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece a fost înființat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
(2) Limitele Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece au fost stabilite prin Ordinul MMDD nr.1964/2007 şi au fost corectate prin Ordinul MMP nr.2.387/2011 și pot fi descărcate, în sistem de coordonate Stereo 70, de pe pagina web a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.
(3) Conform limitelor publicate pe pagina web a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice suprafaţa Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece însumează 8525 ha.
Art. 2
(1) Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece, a fost desemnat pentru menţinerea diversităţii biologice la nivel european, a reţelei Natura 2000 și pentru conservarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar prezentate in Formularul Standard NATURA 2000 care se găseşte pe pagina de internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului. O lista cu habitatele şi speciile de interes conservativ protejate pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece se găseşte în Anexa I a prezentului Regulament.
Art. 3
(1) Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece este situat pe raza comunelor Măguri Răcătău 8438 ha (99% din suprafața sitului) si Valea Ierii 87 ha (1% din suprafața sitului).
Art. 4
(1) Managementul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece este asigurat de Asociația ECOURI VERZI și Asociaţia NATURA TRANSILVANIEI (numiți în continuare Custozi) în baza Convenţiei de custodie nr. 320 din 26.02.2014.

Capitolul II -  Reglementarea activităţilor
II.1. Accesul şi circulaţia
Art. 5
(1) Accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece este permis doar pe drumurile deschise circulaţiei publice.
(2) Excepţie de la prevederea referitoare la accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate fac: personalul custodelui, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, personal silvic, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă, pompieri), personalul împuternicit pentru patrulări / controale / intervenţii, în cazul în care aceste categorii se află în misiune dovedită cu delegaţie, localnicii care au case și salașe de vară, terenuri, pășuni, păduri și care se deplasează în scop utilitar.
(3) Practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate gen enduro, A.T.V.-uri etc., este interzisă.

II.2. Managementul fondului forestier
Art. 6
(1) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie şi proprietăţilor ce intră în componenţa Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece vor fi supuse revizuirii în vederea armonizării lor cu planul de management aprobat al ariei protejate şi vor fi supuse procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe.
(2) Până la revizuirea amenajamentelor silvice lucrările silvice prevăzute în amenajamente vor fi efectuate doar în măsura în care nu generează impact potențial negativ asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ, prin respectarea setului de măsuri de conservare (0119/ED/06.02.2013) stabilite conform legilației în vigoare.
(3) Titularii activităţilor de exploatare forestieră au obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

Art. 7
(1) Unităţile de exploatare forestieră vor utiliza tehnologii de exploatare şi transport adaptate condiţiilor existente, cu impact minim asupra mediului.
(2) Acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din interiorul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece, se vor realiza doar după obţinerea avizul Custozilor.

II.3. Managementul faunei de interes cinegetic
Art. 8
(1) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din interiorul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece este asigurat de gestionarii fondurilor cinegetice 43 “Someșul Rece” şi 41 “Valea Ierii”.
(2)Activităţile de gospodărire a vânatului din fondul cinegetic, inclusiv cele de recoltare/capturare, se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu prevederile Planului de management aprobat şi cu cele ale prezentului regulament.
Art. 9
(1) În vederea conservării speciilor şi habitatelor naturale, inclusiv a celor pentru care Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece a fost declarat şi a speciilor faunei de interes cinegetic, gestionarii fondului cinegetic vor include cu prioritate suprafaţa ariei protejate în zone de linişte a faunei cinegetice.

II.4. Activităţi de recreere, turism, educaţionale şi ştiinţifice şi reguli de vizitare
Art. 10
(1) Pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece sunt permise activităţi turistice, de agrement, educaţionale şi ştiinţifice, desfăşurate cu respectarea regulilor de vizitare incluse în prezentul regulament.
(2) Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate (studii, rapoarte, masurători, observaţii, fotografii etc.) vor fi puse gratuit la dispoziţia Custozilor urmând a fi folosite de acesta exclusiv in scopul bunei administrări a ariei protejate.
Art. 11
(1) Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii etc., întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar cu avizului Custozilor ariei naturale protejate şi, după caz, cu acordul administratorului fondului forestier și al serviciului judeţean Salvamont.
(2) Organizarea şi desfăsurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obţinerea avizului Custozilor.
Art. 12
(1) Perturbarea liniștii prin orice mijloace (strigăte, pocnitori, echipamente audio, reflectoare etc.) este interzisă.
Art. 13
(1) Camparea se poate face numai în locurile special desemnate si amenajate în acest scop.
(2) Aprinderea focului în aer liber se va face doar în vetrele amenajate în acest scop, în locurile special semnalizate în acest sens. Tăierea vegetaţiei lemnoase pentru aprinderea focului este interzisă. Sunt exceptate doar focurile aprinse pentru încălzirea sălașelor de vară, a stânelor și pentru producerea produselor lactate de către rezidenți sau de către cei care au contract de pășunat în limitele  Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece.
(3) Aprinderea focului în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia este interzisă.
Art. 14
(1) Depozitarea sau abandonarea deşeurilor este interzisă
Art. 15
(1) Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare (panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice etc.) este interzisă.

II.5. Păşunatul animalelor domestice
Art. 16
(1) Păşunatul pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece se desfășoară cu respectarea prevederilor Planului de management aprobat, a setului de măsuri de conservare (0119/ED/06.02.2013) şi al OUG nr. 34/2013 - organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
(2) Utilizarea raţională a pajiştilor şi păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat, se face numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră şi faună sălbatică.
(3) În cazul în care proprietarul sau administratorul păşunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de păşunat între aceştia.
(4) În contracte se specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de păşunat, suprafeţele şi limitele acestora, precum şi obligaţiile utilizatorului privind locul de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces şi trebuie să fie prezentate Custodelui în vederea avizării.
 Art. 17
(1) Păşunatul animalelor domestice în pădure este interzisă.
(2) Păşunatul animalelor domestice în zonele umede (mlăştinoase) este interzisă.
(3) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face numai cu avizul Custozilor.

II.6. Construcţiile
Art. 18
(1) Realizarea oricăror construcții sau investiţii în interiorul sau în imediata vecinătate (la mai puțin de 500 m) a Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece se va face doar, cu avizul Custozilor, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Construirea de noi drumuri în cuprinsul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece se face doar în afara habitatelor prioritare (a se vedea Anexa I) și doar cu acordul Custozilor.

II.7 Alte activităţi
Art. 19
(1) Planurile de amenajare a teritoriului precum şi planurile de dezvoltare se modifică de catre autorităţile responsabile în vederea armonizării lor cu prevederile Planului de management aprobat, respectiv cu prevederile setului de măsuri de conservare (0119/ED/06.02.2013) până la aprobarea Planului de management şi vor fi supuse procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe.
Art. 20
(1) Pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece sunt interzise orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi conservare.
Art. 21
(1) În perimetrul şi în vecinătatea Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece, sunt interzise toate activităţile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor şi/sau degradarea habitatelor naturale.
(2) In zonele umede şi în apropierea acestora, este interzisă realizarea canalelor de desecare, excavaţiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei.
(3) Arderea vegetaţiei sau curăţirea terenurilor prin incendiere sunt interzise.
Art. 22
(1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, de interes comunitar (conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE) sau care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:
o   orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
o   perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
o   distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;
o   deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
o   deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop, fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.
(2) Pentru speciile de plante de interes comunitar (conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE) sau care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:
o   orice forme de recoltare a florilor şi a fructelor,
o   culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic.
(3) Pentru habitatele de interes comunitar (conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE) este interzisă orice activitate care poate duce la deprecierea stării de conservare.
(4) In cuprinsul suprafeţelor ce se constituie în habitate forestiere prioritare (conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE), lucrările de exploatare a lemnului sunt interzise.
(5) In vederea asigurării condiţiilor necesare conservării unor specii se vor menţine în toate arboretele un minim de 12 arbori la ha, selectaţi dintre cei mai vârstnici şi / sau rupţi sau parţial uscaţi, arbori ce nu vor fi exploataţi. Aceşti arbori vor fi marcaţi corespunzător de catre personalul Custodelui în colaborare cu personalul gestionarilor fondului forestier.
Art. 23
(1) Autorităţile locale au obligaţia de a salubriza suprafaţă Sitului de Importanţă Comunitară  ROSCI0233 Someșul Rece
Art. 24
(1) Personalul Custozilor, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece, indiferent de forma de proprietate.
Capitolul III -  Sancţiuni
Art. 25
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 26
(1) Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţii de control în domeniul ariilor protejate, regimului silvic şi cinegetic din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acesteia, de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu precum, de către personalul Custozilor şi de către personalul altor organe ale statului cu competenţe în zonă.
Art. 27
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului, regimului ariilor naturale protejate, silvic şi cinegetic.

Capitolul IV - Dispoziţii finale
Art. 28
(1) Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru Custozii Sitului de Importanţă Comunitara ROSCI0233 Someșul Rece, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul acesteia, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri/bunuri, sau care desfăşoară activităţi în perimetrul sau în vecinătatea rezervaţiei.
Art. 29
(1) Planurile, programele, proiectele sau activitățile ce se doresc a fi implementate pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0233 Someșul Rece sau în vecinătatea acestuia vor fi supuse avizării de către Custozi.
Art. 30
(1) Prezentul regulament poate fi revizuit de către Custozi, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din montorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităților ce se desfășoară pe raza ariilor protejate.
(2) Prezentul regulament este valabil până la revizuirea sau elaborarea unuia nou de către Custozi.
Art. 31
(1) Asociația Ecouri Verzi și Asociaţia Natura Transilvaniei, în calitate de Custozi al  Sitului de Importanţă Comunitara ROSCI0233 Someșul Rece aduce la cunoştinţa publicului şi factorilor interesaţi prezentul regulament, prin afişare pe paginile proprii de internet (www.ecouriverzi.ro  și www.naturatransilvaniei.ro) şi prin diseminarea lui către instituţiile cu atribuţii de control menţionate la art. 25.

            Reprezentanți legali Custozi,

            Asociația ECOURI VERZI                            Asociația NATRA TRANSILVANIEI
            Popa Emil Horațiu                                           Constantinescu Mihai Paul
            președinte                                                        președinte


ANEXA I

A) În perimetrul sitului sunt identificate o serie de mamifere si pasări specifice zonei padurilor de deal si munte, specii rare si vulnerabile la presiunea antropică.
Habitatele de importanţă conservativă comunitară sunt în număr de 8 şi acoperă 66,3% din întreaga suprafaţă a sitului.
Dintre acestea trei sunt habitate prioritare ocupând 4,2% din suprafaţa totală sitului.
În perimetrul sitului Someşul Rece, prin Decizia 147 / 1994 a Consiliului Judetean Cluj au fost desemnate următoarele zone protejate de interes judeţean cu valoare peisagistică:
- Obârşia Someşului Rece,
- Cheile Dumitresei,
- Defileul Someşului Rece
- Valea Someşului Rece.
În cadrul sitului au fost identificate urmatoarele clase de habitate:
- pajisti naturale, stepe,
- habitate de păduri (păduri în tranziție),
- păduri de conifere,
- turbării şi mlaştini.
În cadrul sitului sunt protejate urmatoarele tipuri de habitate:
- 6520 Fâneţe montane – 5%
- 6150 Pajiti boreale şi alpine pe substrat silicios – 0,1%
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum – 1%
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum – 1%
- 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – 0,7% - habitat prioritar
- 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) – 55%
- 7110 * Turbării active - 3% - habitat prioritar
- 91D0 * Turbării cu vegetaţie forestieră - 0,5% - habitat prioritar.

In cadrul sitului sunt protejate urmatoarele specii de animale cuprinse in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
Mamifere:
- 1352* Canis lupus
- 1361 Lynx lynx
Amfibieni:
- 1193 Bombina variegate
Peşti:
- 1122 Gobio uranoscopus
- 1146 Sabanejewia aurata
- 1163 Cottus gobio
- 9903 Eudontomyzon danfordi
Nevertebrate:
- 1083 Lucanus cervus
- 4012 Carabus hampei
Alte specii importante de flora si fauna identificate si protejate in cuprinsul sitului:
Mamifere:
- Felix silvestris,
- Mustela nivalis,
- Mustela putorius,
- Sciurgus vulgaris,
- Cervus elaphus,
- Capreolus capreolus,
- Lepus europaeus,
- Vulpes vulpes,
- Sus Scrofa
Reptile:
- Vipera berus
Amfibieni:
- Salamandra salamandra
Pesti:
- Thymallus thymallus
Nevertebrate:
- Helix pomatia
Plante:
- Galanthus nivalis,
- Arnica montana,

- Lycopodium clavatum

luni, 13 octombrie 2014

Proiectul de mediu, “Omul, Prieten al naturii” s-a incheiat la Cluj Napoca


Asociația Natura Transilvaniei - Custodele Siturilor Natura 2000, ROSCI233 Someşul Rece și ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi, a finalizat  proiectul “Omul, Prieten al naturii”.
Proiectul a avut o durată de 5 luni și a fost finanțat de Fundaţia pentru Parteneriat  și MOL România  prin  programul ”Spaţii Verzi” - componenta de finanţare „Arii Naturale Protejate”, program ce urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale.

Obiectivele proiectului sunt:
  • Implicarea activă a unui număr de minim 50 de copii și 30 de persoane din comunitățile locale în protejarea şi administrarea siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi Someşul Rece, prin activităţi practice în ariile protejate.
  •  Promovarea capitalului natural din cadrul celor două situri Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi Someşul Rece în școlile din Cluj Napoca, împrejurimi şi în rândul vizitatorilor, într-o perioadă de 5 luni.
  • Dezvoltarea de oportunităţi pentru cunoaşterea şi aprecierea naturii de către vizitatori prin amenajarea unui traseu tematic în Situl Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi în locuri publice din Cluj-Napoca, într-o perioadă de 2-5 luni.


În cadrul proiectului s-au  realizate:
  • poteca tematică “Misterele pădurii” amenajată şi semnalizată;
  • igienizarea unei suprafeţe de 500 ha;
  • participarea a peste 300 de copii şi tineri la prezentări, activităţi educative şi activităţi practice tip Junior Ranger în ariile protejate;
  • peste 1000 de participanți la evenimentele publice cu un nivel de informare mai ridicat în ceea ce privește cele două arii protejate;
  • 200 de vizitatori mai bine informaţi cu privire la ecosistemul pădure din Făgetul Clujului- Valea Morii.

Valoare totală a proiectului a fost de 31,644.00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 19,884.00 lei.