marți, 9 septembrie 2014

Consultare factori interesaţi pentru "Elaborare Regulamentului ariilor protejate Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii şi Rezervaţia naturală de interes naţional 2.335. Făgetul Clujului”

Actualizare: Prelungim perioada in care se primesc observatii asupra regulamentului pana miercuri 24 septembrie. Asteptam in continuare cu interes observatiile si propunerile dv.
-----------------------------------------------------------------------------
Asociaţia Natura Transilvaniei, în calitate de custode al ariilor naturale protejate Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii şi Rezervaţia naturală de interes naţional 2.335. Făgetul Clujului (Convenţie de Custodie 319 din 26.02.2014 cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice) derulează procesul de elaborare a regulamentului celor doua arii protejate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 şi a Ordinului nr. 1052 din 03/07/2014 al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice.

Anexăm prezentei invitaţii proiectul de Regulament al celor două arii protejate menţionate anterior si aşteptăm cu interes punctual dv. de vedere însoţit de observaţii şi comentarii pe adresa de corespondenţă Cluj-Napoca, str. Kovari 35 până cel târziu vineri 19 septembrie 2014 data poştei sau la adresa de email naturatransilvaniei@yahoo.com până cel târziu luni 22 septembrie 2014.

Extras din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011:
“Art. 4 - 35. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;
Art. 21 - (2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul autorităţilor publice centrale interesate.
Art. 21 - (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamentul
Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii şi al Rezervaţiei Naturale 2.335. Făgetul Clujului

Capitolul I - Cadrul general
Art. 1
(1) Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii a fost înființat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
(2) Limitele Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii au fost stabilite prin Ordinul MMDD nr.1964/2007 şi au fost corectate prin Ordinul MMP nr.2.387/2011 și pot fi descărcate, în sistem de coordonate Stereo 70, de pe pagina web a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.
(3) Conform limitelor publicate pe pagina web a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice suprafaţa Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii însumează 1667 ha.
(4) Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, pentru menţinerea diversităţii biologice la nivel european, a reţelei Natura 2000, a fost desemnat pentru conservarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar prezentate in Formularul Standard NATURA 2000 care se găseşte pe pagina de internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului. O lista cu habitatele şi speciile de interes conservativ protejate pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii se găseşte în Anexa I a prezentului Regulament.
Art. 2
(1) Rezervaţia Naturală Făgetul Clujului a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a, ca arie naturală protejată de interes naţional (poziţia 2.335. din Anexa nr. I).
(2) Rezervaţia Naturală 2.335. Făgetul Clujului este de tip mixt cu o deosebită importanţă sub aspect floristic, faunistic, geologic şi peisagistic, fiind încadrată în categoria IV IUCN (Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii) ca arie naturală protejată desemnată, în scopul conservării unor habitate şi a unor specii naturale importante sub aspect forestier.
(3) Rezervaţia Naturală 2.335. Făgetul Clujului reprezintă o suprafaţă complet acoperită cu păduri de tip Asperulo-Fagetum, Galio-Carpinetum şi Alnion glutinosae.
(4) Conform limitelor publicate pe pagina de internet a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice suprafaţa Rezervaţiei Naturale 2.335. Făgetul Clujului însumează 272 ha fiind inclusă în Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii.

Art. 3
(1) Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii este situat pe raza municipiului Cluj-Napoca (1.128 ha; 67,7%) şi al comunelor Feleacu (295,6 ha; 17,7%), Ciurila (170,5 ha; 10,2%), Floreşti (69,2 ha; 4,1%) şi Tureni (4,1 ha; 0,3%).
Art. 4
(1) Managementul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii şi al Rezervaţiei Naturale 2.335. Făgetul Clujului este asigurat de Asociaţia NATURA TRANSILVANIEI (numită în continuare Custode) în baza Convenţiei de custodie nr. 319 din 26.02.2014.

Capitolul II -  Reglementarea activităţilor
II.1. Accesul şi circulaţia
Art. 5
(1) Accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii este permis doar pe drumurile deschise circulaţiei publice.
(2) Excepţie de la prevederea referitoare la accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate fac: personalul custodelui, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, personal silvic, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă, pompieri), personalul împuternicit pentru patrulări / controale / intervenţii, în cazul în care aceste categorii se află în misiune dovedită cu delegaţie.
(3) Practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate gen enduro, A.T.V.-uri etc., este interzisă.

II.2. Managementul fondului forestier
Art. 6
(1) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie şi proprietăţilor ce intră în componenţa Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii vor fi supuse revizuirii în vederea armonizării lor cu planul de management aprobat al ariei protejate şi vor fi supuse procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe.
(2) Până la revizuirea amenajamentelor silvice lucrările silvice prevăzute în amenajamente vor fi efectuate doar în măsura în care nu generează impact potențial negativ asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ, prin respectarea setului de măsuri de conservare (0119/ED/06.02.2013) stabilite conform legilației în vigoare.
(3) Titularii activităţilor de exploatare forestieră au obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

Art. 7
(1) Unităţile de exploatare forestieră vor utiliza tehnologii de exploatare şi transport adaptate condiţiilor existente, cu impact minim asupra mediului.
(2) Acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din interiorul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, se vor realiza doar după obţinerea avizul Custodelui.
(3) Introducerea de specii forestiere alohtone pe teritoriul Rezervaţiei Naturale 2.335. Făgetul Clujului este interzisă.

II.3. Managementul faunei de interes cinegetic
Art. 8
(1) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din interiorul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii este asigurat de gestionarii fondurilor cinegetice 23 “Floreşti” şi 36 “Feleac”.
(2)Activităţile de gospodărire a vânatului din fondul cinegetic, inclusiv cele de recoltare/capturare, se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu prevederile Planului de management aprobat şi cu cele ale prezentului regulament.
Art. 9
(1) În vederea conservării speciilor şi habitatelor naturale, inclusiv a celor pentru care Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii a fost declarat şi a speciilor faunei de interes cinegetic, gestionarii fondului cinegetic vor include cu prioritate suprafaţa ariei protejate în zone de linişte a faunei cinegetice.
(2) Suprafaţa Rezervaţiei Naturale 2.335. Făgetul Clujului va fi inclusă integral în una din zonele de linişte a faunei cinegetice în care vânătoarea nu va fi permisă.

II.4. Activităţi de recreere, turism, educaţionale şi ştiinţifice şi reguli de vizitare
Art. 10
(1) Pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii sunt permise activităţi turistice, de agrement, educaţionale şi ştiinţifice, desfăşurate cu respectarea regulilor de vizitare incluse în prezentul regulament.
(2) Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate (studii, rapoarte, masurători, observaţii etc.) vor fi puse gratuit la dispoziţia custodelui urmând a fi folosite de acesta exclusiv in scopul bunei administrări a ariei protejate.
Art. 11
(1) Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii etc., întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar cu avizului Custodelui ariei naturale protejate şi, după caz, cu acordul administratorului fondului forestier si al serviciului judeţean Salvamont.
(2) Organizarea şi desfăsurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obţinerea avizului Custodelui.
Art. 12
(1) Perturbarea liniștii prin orice mijloace (strigăte, pocnitori, echipamente audio, reflectoare etc.) este interzisă.
Art. 13
(1) Camparea se poate face numai în locurile special desemnate si amenajate în acest scop.
(2) Camparea pe teritoriul Rezervatiei Naturale 2.335. Făgetul Clujului este interzisă.
(3) Aprinderea focului se va face doar în vetrele amenajate în acest scop, în locurile special semnalizate în acest sens şi numai cu carbune sau lemn adus din afara ariei protejate. Tăierea vegetaţiei lemnoase sau colectarea lemnului uscat pentru aprinderea focului este interzisă.
(4) Aprinderea focului în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia este interzisă.
Art. 14
(1) Depozitarea sau abandonarea deşeurilor este interzisă
Art. 15
(1) Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare (panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice etc.) este interzisă.

II.5. Păşunatul animalelor domestice
Art. 16
(1) Păşunatul pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului Valea Morii se desfășoară cu respectarea prevederilor Planului de management aprobat, a setului de măsuri de conservare (0119/ED/06.02.2013) şi al OUG nr. 34/2013 - organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
(2) Utilizarea raţională a pajiştilor şi păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat, se face numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră şi faună sălbatică.
(3) În cazul în care proprietarul sau administratorul păşunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de păşunat între aceştia.
(4) În contracte se specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de păşunat, suprafeţele şi limitele acestora, precum şi obligaţiile utilizatorului privind locul de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces şi trebuie să fie prezentate Custodelui în vederea avizării.
 Art. 17
(1) Păşunatul animalelor domestice în pădure precum şi trecerea acestora prin pădure spre locurile de păşunat, adăpost etc. este interzisă..
(2) Păşunatul animalelor domestice în zonele umede (mlăştinoase) precum şi trecerea animalelor prin aceste zone este interzisă.
(3) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face numai cu avizul Custodelui.

II.6. Construcţiile
Art. 18
(1) Realizarea oricăror investiţii în interiorul sau în imediata vecinătate a Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii se va face doar, cu avizul Custodelui, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Pe teritoriul Rezervaţiei Naturale 2.335. Făgetul Clujului este interzisă realizarea construcţiilor de orice fel.
(3) Construirea de noi drumuri în cuprinsul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii este interzisă.

II.7 Alte activităţi
Art. 19
(1) În interiorul Rezervaţiei naturale „Făgetul Clujului” sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale.
Art. 20
(1) Planurile de amenajare a teritoriului precum şi planurile de dezvoltare se modifică de catre autorităţile responsabile în vederea armonizării lor cu prevederile Planului de management aprobat, respectiv cu prevederile setului de măsuri de conservare (0119/ED/06.02.2013) până la aprobarea Planului de management şi vor fi supuse procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe.
Art. 21
(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic/agricol de terenuri de pe raza Rezervaţiei Naturale 2.335. Făgetul Clujului este interzisă.
(2) Pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii sunt interzise orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi conservare.
Art. 22
(1) În perimetrul şi în vecinătatea Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, sunt interzise toate activităţile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor şi/sau degradarea habitatelor naturale.
(2) In zonele umede şi în apropierea acestora, este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, excavaţiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei.
(3) Arderea vegetaţiei sau curăţirea terenurilor prin incendiere sunt interzise.
Art. 23
(1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, de interes comunitar (conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE) sau care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:
o   orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
o   perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
o   distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;
o   deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
o   deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop, fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.
(2) Pentru speciile de plante de interes comunitar (conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE) sau care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:
o   orice forme de recoltare a florilor şi a fructelor,
o   culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic.
(3) Pentru habitatele de interes comunitar (conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE) este interzisă orice activitate care poate duce la deprecierea stării de conservare.
(4) In cuprinsul suprafeţelor ce se constituie în habitate forestiere prioritare (conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE), lucrările de exploatare a lemnului sunt interzise.
(5) In vederea asigurării condiţiilor necesare conservării unor specii se vor menţine în toate arboretele un minim de 12 arbori la ha, selectaţi dintre cei mai vârstnici şi / sau rupţi sau parţial uscaţi, arbori ce nu vor fi exploataţi. Aceşti arbori vor fi marcaţi corespunzător de catre personalul Custodelui în colaborare cu personalul gestionarilor fondului forestier.
Art. 24
(1) Autorităţile locale au obligaţia de a salubriza suprafaţă Sitului de Importanţă Comunitară Făgetul Clujului – Valea-Morii
Art. 25
(1) Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 “Făgetul Clujului – Valea Morii”, indiferent de forma de proprietate.
Capitolul III -  Sancţiuni
Art. 26
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 27
(1) Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţii de control în domeniul ariilor protejate, regimului silvic şi cinegetic din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acesteia, de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu precum, de către personalul Custodelui şi de către personalul altor organe ale statului cu competenţe în zonă.
Art. 28
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului, regimului ariilor naturale protejate, silvic şi cinegetic.

Capitolul IV - Dispoziţii finale
Art. 29
(1) Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru Custodele Sitului de Importanţă Comunitara ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul acesteia, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri/bunuri, sau care desfăşoară activităţi în perimetrul sau în vecinătatea rezervaţiei.
Art. 30
(1) Planurile, programele, proiectele sau activitățile ce se doresc a fi implementate pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii sau în vecinătatea acestuia vor fi supuse avizării de către Custode.
Art. 31
(1) Prezentul regulament poate fi revizuit de către Custode, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din montorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităților ce se desfășoară pe raza ariilor protejate.
(2) Prezentul regulament este valabil până la revizuirea sau elaborarea unuia nou de către Custode.
Art. 32
(1) Asociaţia Natura Transilvaniei, în calitate de custode al  Sitului de Importanţă Comunitara Făgetul Clujului – Valea Morii şi al Rezervaţiei naturale Făgetul Clujului, aduce la cunoştinţa publicului şi factorilor interesaţi prezentul regulament, prin afişare pe paginile proprii de internet (www.naturatransilvaniei.ro şi www.fagetulclujului.ro) şi prin diseminarea lui către instituţiile cu atribuţii de control menţionate la art. 25.

            Custode,ANEXA I

A) Habitate din DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, anexa I cuprinse in Formularul Standard NATURA 2000 al Sitului de Importanta Comunitara ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii:
a)         Habitate de păduri
o   9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
b)         Habitate de mlaştini
o   7210* Mlasini calcaroase cu Cladium mariscus
o   7230 Mlastini alcaline
B) Habitate din DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, anexa I necuprinse in Formularul Standard NATURA 2000 al Sitului de Importanta Comunitara ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii dar identificate şi cartate în teren:
a)         Habitate de păduri
o   9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
o   91Y0 Pduri dacice de stejar şi carpen;
o   91H0* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens (habitat prioritar);
o   91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (habitat prioritar).
b)         Habitate de pajişti
o   6240* Pajişti stepice subpanonice (habitat prioritar)
o   6210* Pajiști uscate şi faciesuri de tufărișuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) (habitat prioritar)
C) specii din  DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, anexa II cuprinse in Formularul Standard NATURA 2000 al Sitului de Importanta Comunitara ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii:
a)         Specii de reptile:
o   1220 Emys orbicularis.
b)         Specii de nevertebrate
o   1059 Maculinea teleius,
o   4050 Isophya stysi,
o   4030 Colias myrmidone,
o   1060 Lycaena dispar,
o   1052 Euphydryas maturna,
o   1074 Eriogaster catax,
o   4036 Leptidea morsei.
d)         Specii de plante:
o   1898 Eleocharis carniolica,
o   1903 Liparis loeselii,
o   1758 Ligularia sibirica,
o   4068 Adenophora lilifolia,
D) specii din  DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, anexa II necuprinse in Formularul Standard NATURA 2000 al Sitului de Importanta Comunitara ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii dar identificate şi cartate în teren:
a)         Specii de amfibieni:
o   1193 Bombina variegata
b)         Specii de nevertebrate
o   1083 Lucanus cervus
c)         Specii de plante:
o   1477 Pulsatilla patens.
E) Alte specii importante de flora si fauna:
a)         Specii de plante
o   Achillea impatiens, Arnica montana, Cladium mariscus, Daphne cneorum, Galanthus nivalis, Galium pumilum, Menyanthes trifoliata, Phyteuma tetramerum, Swertia perennis, Tofieldia calyculata, Trollius europaeus
b)         Specii de nevertebrate
o   Helix pomatia, Elasmucha grisea
c)         Specii de amfibieni
o   Rana ridibunda
d)         Specii de mamifere:
o   Capreolus capreolus, Cricetus cricetus, Felis silvestris, Lepus europaeus, Martes martes, Meles meles, Myoxus glis, Sciurus vulgaris, Sus scrofa, Vulpes vulpes


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu